Maardu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine 01.04-30.04.2019, avalik arutelu 23.05.2019

Üldplaneeringu seletuskiri ja KSH eelnõu (26.03.2019)

Maakasutusplaan (26.03.2019)

Liiklusskeem (26.03.2019) 

 

Avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekud ja arvamused

Seisukoha esitaja

Seisukoht Maardu LV vastus
Kaitseministeerium

26.04.2019 nr 12-1/19/1117 

28.05.2019 nr 7-1.2/1417-12

Keskkonnaministeerium 26.04.2019 nr 7-15/19/1419-2  03.06.2019 nr 7-1.2/1417-13 
Keskkonnaamet 23.04.2019 nr 6 5/19/79-2 28.05.2019 nr 1417-11
Maanteeamet

24.04.2019 nr 15-2/18/5095-3 

13.06.2019 nr 15-2/18/5095-5 

27.05.2019 nr 7-1.2/1417-10 
Muinsuskaitseamet 18.04.2019 nr 1.1-7/3158-4  22.05.2019 nr nr 7-1.2/2434-1
Terviseamet 30.04.2019 nr 9.3-4/19/1668-2  22.05.2019 nr 7-1.2/1417-9 
Jõelähtme Vallavalitsus 30.04.2019 7-2/894-1   22.05.2019 nr 7-1.2/1417-8
Enefit Green AS 30.04.2019 nr TO-JUH-6/102  21.05.2019 nr 7-1.2/1418-6 
Eesti Raudtee AS 30.09.2019 nr 21-1/772-1 

21.05.2019 nr 7-1.2/1418-8

AS Milstrand

19.06.2019 nr 1-1/24 

19.06.2019 JOONIS

12.07.2019 nr 7-1.2/3318-1

AS Tallinna Sadam 30.04.2019 nr 2-7/390-5  21.05.2019 nr 7-1.2/1418-7
Advokaadibüroo Kaarma & Kaldvee 30.04.2019 

16.05.2019 nr 7-1.2/1418-5

 

Ülejäänud avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekud

Ettepanek Maardu LV seisukoht
Mõisa teel puudub kergliiklustee ja tänavavalgustus

Mõisa tee äärne kergliiklustee on kantud Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Harjumaa kergliiklusteed" kaardile.

Juhime aga tähelepanu, et Mõisa tee asub Jõelähtme valla haldusterritooriumil ja sellest tulenevalt kuulub Mõisa tee korrashoid ning edasine arendamine Jõelähtme valla haldusülesannete hulka.
Maardu järve ääres peaks olema kergliiklustee Maardu järve lõuna- ja idakaldale pole kergliiklusteid planeeritud, eesmärk on hoida need kaldad pigem looduslikuna. Küll aga võib kaaluda kergliiklustee planeerimist perspektiivse Õnge tee äärde.
ÜP eelnõus on kirjas, et kaksikelamu krundi pindala peaks olema minimaalselt 1600 m2. Nii suuri kinnistuid Muugal pole, ettepanek oleks vähendada minimaalset krundi pindala 1200 m2-ni. Kompromissina on vähendatud kaksikelamute krundi miinimumsuuruse nõuet 1400 m2-ni.
Järveäär 1, Järveäär 2, Kogre tn 11a, Paelrohu tee 52 kinnistud peaksid olema määratud väikeelamu maa-alaks. ÜP maakasutusplaani on muudetud vastavalt. Naaberkinnistute omanikelt küsitakse muudatuse kohta arvamust.

Avaliku arutelu protokoll (23.05.2019)